Concurs de Fotografia

Bases

XVIII Concurs de Fotografia
INDRETS DE LA VALL FOSCA

BASES DEL CONCURS

1. CATEGORIES DE CONCURS
 • A1. Paisatges o indrets de la Vall Fosca.
 • A2. Treballs, feines, o activitats que es desenvolupen a la Vall Fosca. Fa referència a imatges que reflecteixin activitats ramaderes, fauna humanitzada, agropecuàries, esportives, de lleure, etc.
 • A3. Pobles o elements de patrimoni de la Vall Fosca.
 • A4. Flora i fauna autòctona (salvatge) de la Vall Fosca.

Per a totes les categories, a la foto s’ha de poder identificar quin lloc és a la descripció de la fotografia en el formulari.

2. PREMIS

Un cop rebudes les fotografies, el jurat realitzarà una preselecció de les millors, que seran les que optaran als premis finals.

S’estableixen el premis següents:

 • Premi d’Honor del Concurs de fotografia Vall Fosca 2022, dotat de 500 € (subjecte a IRPF)
 • Primer premi per categoria de concurs, dotat de 250 € (subjecte a IRPF)

Cada autor podrà presentar-se, només, amb una foto per a cada categoria, per tant podrà presentar un total de 4 fotografies com a màxim.

Així mateix, el guanyador del premi d’honor a la millor fotografia, formarà part del jurat en l’edició del concurs de fotografia de l’any següent, i per tant, no podrà presentar-se en la següent edició del concurs de fotografia.

Un mateix participant no podrà rebre més d’un premi.

Les persones participants que guanyin algun dels premis establerts en aquestes bases, hauran d’estar obligatòriament presents a l’acte de lliurament dels premis.

Lliurament de premis: 10 de setembre

3. DATA LÍMIT

L’admissió de fotografies al concurs és a través de la pàgina web: www.vallfosca.net

El termini de presentació de fotografies finalitzarà el 03/08/2022 a les 14:00 hores.

4. INSCRIPCIÓ I FORMAT

Cada autor pot participar amb un màxim d’una fotografia per categoria, que haurà de presentar a través del web www.vallfosca.net

A la foto caldrà posar un títol i un pseudònim de l’autor. Si un mateix autor presenta fotografies en diferents categories, haurà d’utilitzar el mateix pseudònim en totes les categories, però no podrà ser el mateix d’anys anteriors.

Només s’acceptaran fotos captades amb dispositius digitals, o fotos analògiques digitalitzades. El format de les imatges ha de ser JPEG, convertides a l’espai de color RGB amb el perfil incrustat. La mida ha de ser de 1920 píxels en el seu costat major.

L’organització sol·licitarà l’arxiu original RAW/JPEG de totes les fotografies que arribin a la fase final del concurs, en cas de creure-ho oportú. Es podrà sol·licitar l’arxiu original RAW/JPEG en qualsevol altra fase prèvia del concurs. No presentar-ho suposarà la desqualificació de la foto.

Les imatges que no reuneixin els requisits de format establert seran rebutjades. En el cas que la grandària sigui superior, es reduiran de manera automàtica per ajustar-se a les mides del concurs, i l’organització no es farà responsable del resultat.

Les fotografies que es puguin sol·licitar per la seva impressió en paper, no hauran de superar els 8 MP, i hauran d’estar en el format que l’organització descriu.

5. REQUISITS TÈCNICS

No es permet la manipulació ni l’alteració digital de les fotografies. Només s’admetran els ajustos moderats que afectin a:

 1. Les correccions globals de to, equilibri de blanc, lluminositat, contrast, saturació de color, i l’ajustament d’ombres i llums.
 2. La conversió de la imatge a blanc i negre, o altres viratges de color.
 3. Enfocament moderat, i reducció selectiva de soroll digital i granulació.
 4. Eliminació de vinyetatge, neteja de partícules de pols, així com la correcció de distorsions i aberracions de les òptiques.
 5. Reenquadrament de la imatge, sempre que el resultat no excedeixi els 8Mp sense interpolar.
 6. S’admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d’imatges HDR, panoràmiques, dobles exposicions fetes a càmera, i apilaments d’enfocament (Focus-Stacking), sempre que hagin estat preses en la mateixa seqüència o treball (en aquest cas s’haurà d’informar a la llegenda o descripció de les dades de la foto), i sempre que compleixin els principis d’autenticitat del concurs de manera que no hi hagi una alteració real de la realitat.
 7. No es permeten marques d’aigua, marges ni cap tipus de referencia de l’autor a la foto presentada.
6. NORMES GENERALS

Les fotografies han d’estar preses durant els últims quatre anys d’aquesta convocatòria.

No es permet presentar una mateixa fotografia o una molt similar en més d’una categoria.

El jurat pot invalidar o canviar una fotografia si ho creu convenient, si no es correspon a la categoria presentada.

No s’admetran obres premiades en altres concursos abans del tancament del període d’inscripcions d’aquest.

Les imatges presentades s’han d’acompanyar de les següents informacions:

 • Categoria presentada
 • Descripció de la imatge: hi ha de constar obligatòriament la localització de la foto.
 • En cas de fer-se fotos de difícil localització, com per exemple fotos amb drons, aportar dades de localització UTM per poder fer la comprovació.
 • Informació tècnica, (càmera, objectiu, exposició, velocitat, ISO, etc.). Opcional
 • Qualsevol processament posterior descrit en l’apartat anterior en el punt dels requisits tècnics d’aquest concurs. Opcional
7. JURAT

El jurat estarà format per 6 persones i el vot popular:

 • 3 fotògrafs independents: Josep Amorós, Francesc Farrús i Ferran Grau
 • Guanyador del concurs de l’edició anterior: Ollé Corderch
 • 1 representant de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
 • 1 representant de la Comissió de Cultura.

 

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si ho creu oportú.

Las decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions ni cap recurs contra elles.

8. CALENDARI

Tancament del concurs:

Exposició de les fotografies: del del 5 d’agost a l’1 de setembre. Les fotos preseleccionades s’exposaran a la web de Vall Fosca, www.vallfosca.net

Les votacions populars es podran realitzar a través de la pàgina web, www.vallfosca.net, del 5 d’agost a l’1 de setembre

Presentació i lliurament de premis: 10 de setembre a les 18 h

9. ASPECTES LEGALS

Els participants declaren ser autors de cada obra presentada al concurs i posseir tots els drets sobre les obres.

Les fotografies on aparegui una persona que es pugui reconèixer o identificar (categories on s’admeti la presència humana), hauran de tenir el consentiment exprés de les mateixes, i s’adjuntarà el permís de cessió dels drets d’imatge. Els convocants a aquest concurs no es faran responsables de les possibles demandes als autors, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació de la fotografia.

Les fotografies premiades i finalistes podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol suport físic o digital, citant sempre el nom de l’autor, que cedeix desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per aquesta finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu.

En la resta de fotos els drets de propietat d’imatge són dels autors de les obres, i en el supòsit de voler-ne fer utilització, s’haurà de comunicar a l’autor.

Protecció de dades: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell del 27 d’abril relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, s’informarà als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

El fet de presentar-se a la present edició del concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest reglament.