Actualitat

Notícies

Turisme Futur: Línia de préstecs a interès 0%

L’Institut Català de Finances obre una línia de préstecs en col·laboració amb Avalis de Catalunya, SGR, per a pimes del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a inversions al mateix territori.

Avalis avalarà, de manera solidària, als seus socis partícips en les operacions emparades per aquest conveni.

Més informació a Oficina de Gestió Empresarial

CONDICIONS FINANCERES

Condicions del préstec:

 • Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€.
 • Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs.
 • Interès: Euríbor 12 mesos més 4,50%.
 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec.
 • Amortització: quotes mensuals.
 • Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.

Condicions de l’aval:

 • Termini: fins a l’amortització del préstec.
 • Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE).
 • Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat.
 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval.
 • Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària.

TRAMITACIÓ

Sol·licitar el préstec de l’ICF i l’aval d’Avalis de Catalunya, SGR, clicant aquí i seleccionar la línia especial Turisme Futur.

El termini per formalitzar operacions a l’empara d’aquesta línia finalitza el 31 de desembre de 2013.

Avalis facilitarà tota la documentació necessària a l’ICF. Per a l’aprovació de l’operació de préstec, caldrà l’aprovació prèvia de l’aval per part d’Avalis de Catalunya, SGR.

La signatura del préstec i de l’aval es farà en unitat d’acte.